POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Chcąc zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych przedstawiam Państwu Politykę Prywatności i Politykę Cookies

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane dane osobowe jest Radość Na Talerzu Olga Kalinowska NIP: 9521985055, zwana dalej Radość na Talerzu. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub pod adresem e-mail: biuro@radoscnatalerzu.pl

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzając dane osobowe zbieramy informacje, które są przekazywane bezpośrednio przez Użytkowników korzystających z poniższych usług. W zależności od tego, której z usług dotyczy aktywność Użytkownika możemy przetwarzać następujące informacje:

  1. Osoby kontaktujące się z Radość na Talerzu:

Kontaktując się z nami za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym poprzez pocztę elektronicznąj, Facebook, Instagram, przetwarzamy dane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub odpowiednie załatwienie sprawy i realizację zamówień. W tym celu przetwarzamy dane osobowe m.in. w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu. Dane osób korzystających z naszych profili na portalach Facebook oraz Instagram przetwarzamy dane w celu promocji, marketingu, oferowania produktów i usług.

  1. Osoby korzystające ze strony internetowej:

W trakcie odwiedzania strony internetowej Radość na Talerzu znajdującej się pod adresem internetowym https://radoscnatalerzu.pl, poza danymi przetwarzanymi w ramach kontaktu ze firmą przetwarzamy dane w zakresie adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, lokalizacja geograficzna, adresy URL, odwiedzane strony, kliknięte łącza, interakcje użytkownika, żądane adres URL, ustawienia sprzętu i wyszukiwane hasła, identyfikator urządzenia, przeglądarkę internetową i informacje o przeglądaniu zebrane za pośrednictwem plików cookies. Możemy otrzymywać informacje z plików cookies, które są fragmentami danych zapisywanymi przez przeglądarkę i wysyłanymi do nas w odpowiedzi na żądania. Używamy tych informacji, aby poprawić jakość obsługi, zrozumieć aktywność użytkowników, personalizować zawartość i poprawić jakość naszych Usług.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

a) obsługi zgłoszeń, które są kierowane za pośrednictwem strony internetowej (np. przez formularz kontaktowy), wiadomości e-mail; Facebook, Instagram; udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;

b) prowadzenia działań marketingowych i sprzedaż usług;

c) podniesienia jakości świadczonych usług;

tj. na podstawie:

  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym w zakresie numeru telefonu podawanego w formularzu kontaktowym oraz zgody dotyczącej przekazania oferty handlowej;
  2. art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, niemniej brak ich przekazania może uniemożliwić skuteczną obsługę, kontakt lub wykonanie usługi przez Radość na Talerzu.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usługi, obsługi zgłoszenia, właściwej obsługi a, jak również przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe pozyskane w celach marketingowo-promocyjnych będą przetwarzane przez okres przewidziany na potrzeby działalności marketingowo-promocyjnej Radość na Talerzu lub do czasu wycofania uprzednio wyrażonej zgody.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Powierzamy dane osobowe innym podmiotom tylko wówczas, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W odpowiednich umowach zawieramy postanowienia dotyczące środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych i zachowania poufności. W związku z tym dane Użytkowników mogą być przekazywane:

  1. podmiotom współpracującym z nami, które udzielają nam wsparcia w zakresie prowadzenia naszej działalności i wykonują czynności z tym związane;
  2. podmiotom zewnętrznym, które zapewniają wsparcie techniczne dla naszych wewnętrznych systemów IT oraz zarządzania stroną www, podmiotom serwisującym urządzenia,
  3. Facebook Ireland Limited, w związku z korzystaniem z portali społecznościowych oraz promocji działalności Administratora w social mediach tj. Facebook i Instagram.

PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane co do zasady nie będą przekazywane do państw trzecich. Z uwagi na fakt przekazania danych do Facebook Ireland Limited dane mogą być przekazane poza teren Europejskiego obszaru Gospodarczego na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską klauzul umownych.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Każdemu Użytkownikowi, którego dane przetwarzane są przez Radość na Talerzu przysługuje prawo:

– dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowania (poprawienia) danych 

– usunięcia danych 

– ograniczenia przetwarzania 

– wycofania zgody – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w dowolnej chwili, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której osoba się znalazła lub dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

PLIKI COOKIES

Są to małe pliki tekstowe, zwane ciasteczkami, pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową użytkownika serwisu. Pliki cookies dzielą się na tymczasowe – pamiętane do czasu zamknięcia przeglądarki i cookies z określonym terminem wygaśnięcia, które są zapisywane na przeglądarkę na dłużej. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookies. Użytkownik możesz zazwyczaj ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała lub odrzucała pliki cookies innych firm i stron trzecich. Jeśli Użytkownik zdecyduje się usunąć lub odrzucić pliki cookies, może to wpłynąć na dostępność i funkcjonalność naszych Usług. Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Radość na Talerzu:

Strona https://radoscnatalerzu.pl wykorzystuje pliki cookie w celu:

– dopasowania strony do potrzeb Użytkowników;

– obsługi statystyk strony i prowadzenie analiz;

– zapewnienie bezpieczeństwa oraz ciągłego działania;

– optymalizacji korzystania z serwisu.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Radość na Talerzu zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, uzupełnienia lub usuwania treści z Polityki Prywatności, o czym Użytkownicy zostaną niezwłocznie poinformowani.